Skräddaren och soldaten: PM

Nu är det dags för uppsats igen, och förhoppningsvis ska jag använda bloggen för att dela med mig av resultat, tankar, källor och liknande. Till attbörja med lägger jag upp det lilla PM som jag författade för att kunna presentera arbetet för mig själv och andra.

 

Skräddaren och soldaten

Uniformsproduktion och arbetsorganisation 1720-1775

 

Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka den organisation som låg till grund för
produktionen av uniformer för den svenska armén under andra och tredje kvartalet av
1700-talet. I detta syfte inbegrips undersökningar av de statliga regleringar och
förordningar som styr produktionen, räkenskaper och kontrakt som skapades i samband
med produktionen och närstudie av bevarade föremål. De övergripande frågeställningen
som jag kommer arbeta med är:

Under vilka förutsättningar tillverkades uniformer för armén under den bestämda
tidsperioden och hur var arbetet organiserat?

Uppsatsarbetet är knutet till ämnet textilvetenskap, vid konstvetenskapliga institutionen,
Uppsala universitet. Uppsatsarbetet sker även inom den ämnesövergripande
forskningsnoden ”Early modern cultural history” vid historiska institutionen, Uppsala
universitet.

 

Material

Materialet som ligger till grund för undersökningen består av arkivhandlingar från den del
av Krigskollegium som benämns ”Beklädningskontoret”. Här finns en stor mängd
handlingar som på olika sätt berör produktionen av uniformer. Till detta kommer handlingar utanför Krigsarkivet som behandlar de olika hantverkare och manufakturister som är inblandade i produktionen.

Förutom arkivhandlingar kommer också ett flertal bevarade plagg ligga till grund för
undersökningen. Genom ett närstudie av hantverkarnas handlag, tekniska lösningar,
tygkvalitéer, tygutläggningar och liknande detaljer är det möjligt att närma sig de
förutsättningar för produktion som fanns. Hittills har uniformer vid Armémuseum och
Kalmar läns museum lokaliserats.

 

Avgränsningar

Tidsomfånget begränsas till åren 1720-1775 vilket är den tid som Beklädningskontorets
bevarade handlingar täcker. Ett tidsmässig fokus kommer troligen att hamna i mitten av
perioden, ca 1750-1765. Under denna period finns en stor mängd handlingar bevarade,
två nya uniformer införs och ett krig förs vilket gör att förutsättningarna för att undersöka
flera aspekter av tillverkningen borde vara god.

Vad gäller de fysiska föremålen så avgränsar jag mig till de skurna och sydda plaggen, dvs
skjorta, väst, rock, byxor och eventuell halsduk. Även om skor, hatt, strumpor, bälten och
andra persedlar säkert är intressanta föremålsgrupper så kommer dessa inte att ingå i
denna undersökning.

 

Tidsplan

Uppsatsen beräknas vara klar i maj 2013. På grund av magisterprogrammets upplägg
kommer arbetet ibland ske på heltid, ibland på deltid. Hösten kommer ägnas åt orientering
i materialet och samlande av material samt arkiv- och litteraturstudier. Senare delen av

höstterminen kommer i huvudsak ägnas åt andra kurser. Efter nyår påbörjas uppsatsen
igen på halvtid för att sedan bli ett heltidsarbete under andra hälften av vårterminen. Jag
kommer under hela året ha möjlighet att arbeta med uppsatsen vid behov när det gäller
materialinsamling, museibesök och liknande.

This entry was posted in Textil, Textilvetenskap and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Skräddaren och soldaten: PM

  1. Pingback: Skräddaren och soldaten: Förberedelserna är klara. | Adam Norman