Kungligt brev 30/7-1765

Just nu går jag igenom kungliga brev och förordningar som rör uniformer. Då är det lite kul när man hittar saker som detta. Definitivt något att gå vidare på. (Med reservation för eventuella felstavningar, då originalet var lite suddigt.)

Adolph Friedrich med
Gud Nåde Sweriges Giötes och Wän-
des Konung p.p.p. Arfwinge til No-
rige, samt hertig til Schleswig-
Holstein p.p.

Wår Ynnest och nådiga benägenhet
med Gud Alsmägtig, Tromän och Tienare Prä-
sident och Commendeur af Wår Swärds orden Ge-
neral Fälttygmästare p.p. Uti Underdånig
skrifwelse af d: 8 Julij sidstledne anmälen I hu-
ruledes, sedan Wi lämnat Wårt nådiga bifal,
att behörige ritningar öfwer åtskilliga Rege-
menters profmonderingar i Fortifications Con-
toriet måge författas så har til följe deraf i-
genom General Kwartermästaren och Fortifi-
cations Directeuren, Desseineur Lieutenanten
Gilberg såsom skickelig til detta arbete blifwit
utsedd och med honom- betingat om dessa ritnin-
gars förfärdigande, i den storlek, som redan
blifwit upgifwen til 12 d kopp:m styiket, som
för 6 stl: til hwaje Regemente utgiör 72 d Kop:mt
och för 29 regementer tilsammans 2088 d Kop:mt
detta pris, såsom i det nogaste betinget, hem-
ställer i Til Wår nådiga approbation, samt at
denna Summa kunde tagas af någre bespar-
de beklädnings medel; Ocksom Wi härtil-
lämnat wår nådiga bifall så låte wi eder
til nådigt Swar och underdånig efterrättel-
se sådan i nåder weta, och befalla eder Gud
Alsmägtig nådeligen. Stockholm i Rådkam-
maren den 30 Julij 1765

Adolph Friedich

/ Carl Carskiöld

D:n 21 Aug 1765 Wises GeneralQwartermästaren
och Beklädnings Contoriet

Collat:t

Nästa vecka börjar officiellt tio veckor uppsatsarbete på heltid, och jag reser till Armémuseum.

This entry was posted in Textilvetenskap and tagged , , . Bookmark the permalink.